Regulamin sklepu internetowego www.kropka.sklep.pl

Art. 1
Definicje

 1. regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
 2. sklep internetowy – sklep internetowy mieszczący się pod adresem internetowym www.kropka.sklep.pl;
 3. sprzedawca – Katarzyna Lewandowska działająca pod firmą Katarzyna Lewandowska z siedzibą w 08-460 Sobolew, Grabniak 16a, REGON 384324825;
 4. klient –osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi sklepu internetowego;
 5. produkt– towar, zaprezentowany w sklepie internetowym;
 6. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 7. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. 2460);
 8. zamówienie- oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, jakie chce nabyć Klient;
 9. polityka prywatności– dokument, którego celem jest poinformowanie użytkowników Sklepu Internetowego o tym, jakie dane osobowesą o nich zbierane i jak będą wykorzystywane;
 10. kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;
 11. paczka- przesyłka zawierająca produkt lub produkt spersonalizowany;
 12. konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. rękojmia- odpowiedzialność Sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy;

 

Art. 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, który jest udostępniony pod adresem internetowym kropka.sklep.pl;
 2. Sprzedawcą jest Katarzyna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Lewandowska z siedzibą w Sobolewie, której przypisany jest numer NIP 8262206698
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
 4. Adres poczty elektronicznej – kropka@gmail.com;
 5. Formularz kontaktowy w sklepie internetowym pod zakładką ,,kontakt”;
 6. Telefon 661-150-663
 7. Pocztę tradycyjną: KATARZYNA LEWANDOWSKA, GRABNIAK 16a 08-460 SOBOLEW;
 8. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym tj. opisy, ceny, ilości, szczegóły techniczne oraz użytkowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Aby doszło do zawarcia umowy sprzedaży, Klient winien jest złożyć zamówienie- czynność ta jest tożsama ze złożeniem przez niego oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a sprzedawca powinien tą ofertę zaakceptować poprzez wysłanie klientowi informacji, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji;
 9. Proces przyjmowania zamówień odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 10. Klient jest informowany o przyjęciu zamówienia – co nie jest tożsame z akceptacją oferty przez Sprzedającego;
 11. Wszystkie ceny Produktów zaprezentowanych w Sklepie internetowym zawierają kwotę podatku VAT oraz wyrażone są w polskich złotych (PLN);

 

Art. 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży wymagany jest:
 2. dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet
 3. dostęp do Poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa – w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego rekomendowane jest posługiwanie się przeglądarką w najnowszej wersji oferowanej przez danego producenta: Microsoft Edge Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej niektóre dodatkowe funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą działać w ograniczonym zakresie;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript w przypadku niewyrażenia zgody zakup jest możliwy, ale jest bardzo utrudniony;
 6. do złożenia zamówienia Produktów oraz do zamówienia bezpłatnego newslettera potrzebny jest aktualny i aktywny adres Poczty elektronicznej.

 

Art. 4
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

Korzystanie ze sklepu internetowego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu oraz dobrych obyczajów.

 

Art. 5
Dokonywanie zamówień

 1. Aby złożyć ofertę zakupu Produktów, Klient powinien wykonać następujące czynności:
 2. Wejść na stronę Sklepu internetowego;
 3. Dokonać wyboru Produktu klikając w jego miniaturę;
 4. Po wejściu w zakładkę wybranego Produktu, Klient powinien wybrać dostępne opcje (w zależności od rodzaju produktu może być to rozmiar, kolor, rodzaj materiału, zapach itp.), klient zobowiązany jest również do zapoznania się z właściwościami danego produktu oraz ze sposobem jego użytkowania;
 5. Po wybraniu opcji Produktu (rozmiar/kolor/zapach) Klient powinien określić ilość Produktów, które chce zamówić;
 6. Po sprawdzeniu wszystkich parametrów, należy zatwierdzić wybór przyciskiem ,,do koszyka”;
 7. System nie przekierowuje Klienta automatycznie do zakładki ,,koszyk” wobec czego może on dalej kontynuować zakupy, powtarzając procedurę zawartą w lit. b-e.
 8. Aby przejść do etapu zamawiania ,,koszyka wybranych produktów” należy wybrać przycisk ”zobacz koszyk” w koszyku Klient powinien: sprawdzić ewentualnie skorygować liczbę zamówionych produktów, wybrać opcję dostawy, wybrać opcje płatności;
 9. Opcjonalnie Klient może w koszyku wpisać swój kod rabatowy wpisując go w okienku ,,kod kuponu” oraz potwierdzić przyciskiem ,,zastosuj kupon”;
 10. Po wybraniu wszystkich opcji Klientowi wyświetli się cena produktów, koszt dostawy oraz całkowita kwota ,,do zapłaty”. Aby przejść dalej należy wybrać przycisk ,,Przejdź do płatności”;
 11. System automatycznie przekieruje Klienta do zakładki ,,twoje dane( billing)” Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych tj.: adres email, imię, nazwisko, telefon oraz adres ponadto klient może podać opcjonalnie nazwę firmy;
 12. W następnym etapie Klient ma możliwość przekazania uwag Sprzedającemu za pomocą pola ,,uwagi”;
 13. W następnym etapie Klient poprzez zaznaczenie checkboxa wybiera rodzaj płatności (przelew bankowy lub PayPal) powinien on również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia – zgoda ta jest obligatoryjna do realizacji zamównienia;
 14. Klient poprzez zaznaczenie checkboxa powinien potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego – zgoda ta jest obligatoryjna do realizacji zamównienia;
 15. Klient poprzez zaznaczenie checkboxa powinien potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji Polityki prywatności Sklepu internetowego – zgoda ta jest obligatoryjna do realizacji zamównienia;
 16. Klient poprzez zaznaczenie checkboxa zostanie poproszony o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – wyrażenie zgody jest dobrowolne (zamówienia można dokonać bez wyrażania tej zgody);
 17. Po wyrażeniu wybranych zgód Klient powinien przejść dalej wybierając przycisk ,,kupuję i płacę”;
 18. System automatycznie przekieruje Klienta do Etapu podsumowania (Etap 3), gdzie powinien sprawdzić wszystkie wprowadzone dane a w przypadku wykrycia nieprawidłowości powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedającego”;
 19. System automatycznie wyśle na pocztę elektroniczną Klienta wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia – która nie jest tożsama z przyjęciem oferty przez Sprzedającego. W wiadomości tej Klient otrzyma informacje o swoim zamówieniu see here now, sposobie dostawy oraz płatności za zamówienie. Dodatkowo w przypadku wybrania płatności na rachunek bankowy wiadomość zawierała będzie numer konta, na które należy dokonać płatności. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 72 h;
 20. Po odnotowaniu płatności na rachunku przez Sprzedającego Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji drogą mailową – co jest tożsame z przyjęciem oferty przez Sprzedającego (dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem).

 

Art. 6
Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów na adresy znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku gdy Klient zamawia wysyłkę produktu poza terytorium RP powinien zawrzeć taką informację w Uwagach. Koszt wysyłki produktów poza terytorium RP jest wyliczany indywidualnie przez Sprzedającego;
 2. Koszty wysyłki każdorazowo pokrywa Klient;
 3. Sprzedawca wysyła Produkty w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
 4. W przypadku gdy Klient otrzyma uszkodzoną paczkę (uszkodzenia taśmy zabezpieczającej, zalanie, wgniecenia) powinien ją sprawdzić w obecności kuriera. Jeżeli produkt został uszkodzony bądź przesyłka jest wybrakowana (brak produktu) powinien on spisać protokół uszkodzenia oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji;
 5. W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona, a odbiór następuje z paczkomatu np. operatora InPost, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu operatorowi pod nr telefonu umieszczonym na paczkomacie.

 

Art. 7
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania paczki zawierającej Produkt;
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument składa Sprzedawcy Oświadczenie_o_odstąpienie_od_umowy_zawartej_na_odległość_lub_poza_lokalem_przedsiębiorstwa KROPKA za pośrednictwem poczty mail lub poczty tradycyjnej;
 3. Klient może skorzystać z gotowego formularza będącego załącznikiem niniejszego regulaminu;
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, Sprzedawca przesyła Konsumentowi potwierdzenie za pośrednictwem Poczty elektronicznej;
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem;
 6. Konsument odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie przesyłki;
 7. Konsument wysyła przesyłkę na adres: KATARZYNA LEWANDOWSKA, GRABNIAK 16a 08-460 SOBOLEW;
 8. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek wysłanych ,,za pobraniem”;
 9. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta następuje 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę kompletnego i nienoszącego śladów używania produktu;
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności;
 11. Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który nosi ślady użytkowania.

 

Art. 8
Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu na zasadach Rękojmi;
 2. Wada fizyczna Produktu polega na jego niezgodności z zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą umową sprzedaży. Produkt jest niezgodny z umową, gdy:
 3. nie ma właściwości, które powinien mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając produkt;
 5. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 7. Sprzedawca odpowiada na podstawie Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi będącego konsumentem;
 8. Klientowi względem wadliwego Produktu przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady, albo wymiany towaru na nowy wolny od wad, albo obniżenia ceny, bądź odstąpienia od umowy;
 9. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli wada Produktu nie jest istotna;
 10. W celu skorzystania przez Klienta z Rękojmi, Klient prześle pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy wadliwy Produkt wraz z dowodem zakupu, a do przesyłki załączy oświadczenie zawierające następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, jego dane kontaktowe, opis okoliczności uzasadniających reklamację na podstawie Rękojmi, a także konkretne żądanie;
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, o której mowa w powyższym ustępie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, reklamację na podstawie Rękojmi poczytuje się za uznaną zgodnie z żądaniem Klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji na podstawie Rękojmi Sprzedawca powiadomi Klienta o powodach tej decyzji;
 12. Dostarczenie Produktu do Sprzedawcy w celu skorzystania z reklamacji na podstawie Rękojmi następuje na koszt Sprzedawcy;
 13. W przypadku złożenia przez Klienta Żądania polegającego na obniżeniu ceny lub albo na odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może wymienić wadliwy Produkt na egzemplarz wolny od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 14. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w powyższym ustępie nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na egzemplarz wolny od wad bądź nie usunął wady;
 15. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na egzemplarz wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

 

Art. 9
Własność intelektualna

 1. Sprzedający nie wyraża zgody na kopiowanie, wykorzystywanie treści zawartych w Sklepie internetowym do których należą w szczególności:
 2. Zdjęcia produktów;
 3. Opisy produktów;
 4. Unikalne nazwy produktów;
 5. Szata graficzna;
 6. Logotypy;
 7. Treść Regulaminu;
 8. Treść Polityki prywatności;
 9. Sprzedający nie wyraża zgody na kopiowanie oraz podrabianie swoich produktów;
 10. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej oraz wzory produktów są chronione przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku;
 11. Naruszyciel praw autorskich może podlegać odpowiedzialności karnej.

 

Art. 10
Ochrona danych osobowych

 1. Kwestia ochrony danych osobowych w szczególności zakres, zasady i cele przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 2. Sprzedawca jest osobą kontaktową w zakresie przetwarzania Danych osobowych;

 

Art. 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od 15.04.2022;
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. To zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.